Zawiadomienie 5/GP/10/2011/II z 03.11.2011

Toruń, dn. 03.11.2011


Zawiadomienie
O wyborze najkorzystniejszej oferty na
dostawę powlekarki laboratoryjnej
Numer ogłoszenia: 313850 – 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011


Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę powlekarki laboratoryjnej dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:


TC KOLOR Tomasz Cieślak
Przedstawicielstwo i Serwis
Firm Zagranicznych
ul. Oszczepowa 57
94-123 Łódź

Wartość oferty brutto 404 055,00 zł
Oferta była jedyną i otrzymała 100 punktów

Zawiadomienie 5/GP/10/2011/II z 03.11.2011