Zawiadomienie o wyborze 1/NG/01/2015/II

Toruń, dn. 04.02.2015r.

Postępowanie nr 1/NG/1/2015/II

 

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów, które będą wykorzystane do budowy urządzenia do wytwarzania biodegradowalnych wyrobów z dodatkiem otrąb pszennych dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

 

Asten Group Sp. z o.o.

ul. Bór 77/81

42-202 Częstochowa

Wartość oferty brutto: 402 892,65

Oferta była jedyną złożoną ofertą i otrzymała 100 punktów w podanych kryteriach –  cena 60%, termin-30%, gwarancja – 10%.

Zawiadomienie o wyborze 1/NG/01/2015/II