Zawiadomienie o wyborze oferty 1/NG/2/2012/I

Toruń dnia 2012-05-07


  O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych
Numer ogłoszenia: 2012/S 30-048388; data zamieszczenia: 14/02/2012r.   


Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:


Brabender GmbH & Co. KG
Kulturstr. 51-55
47055 Duisburg
Niemcy

  Wartość oferty brutto 875 675,88 zł
po doliczeniu podatku od towarów i usług zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp – 1 077081,33 zł

Oferta była jedyną złożoną ofertą i otrzymała 100 punktów.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty 1/NG/2/2012/I