Zawiadomienie o wyborze oferty 2/NG/1/2012/I

Toruń dnia 2012.03.15

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok dla części 2 i unieważnieniu dla części 1 i 3.

  Numer ogłoszenia: 44026 – 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012


Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok dokonano wyboru oferty na część 2 – aparatura do pomiaru odporności na działanie łuku elektrycznego złożonej przez firmę:

Spectro-Lab Jan Borkowski
Al. 3-go Maja 2/170
00-391 Warszawa

Wartość oferty brutto 242 500,00 zł

Oferta była jedyną złożoną ofertą dla części 2 i otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert najniższa cena (100%) –  100 punktów

Ponadto Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników informuje, że działając na podstawie ort. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp unieważnił postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na:

1.    Część 1 – aparatura do pomiaru oporności powierzchniowej i objętościowej izolacji

2.    Część 3 – aparatura do oznaczania właściwości dielektrycznych (stałej dielektrycznej i współczynnika stratności) w zmiennych warunkach.

albowiem w terminie, tj. do dnia 01.03.2012r. godz. 12.00 na powyższe części nie złożono żadnej oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty 2/NG/1/2012/I