Zawiadomienie o wyborze oferty 2/NG/1/2012/IV

Toruń dnia 2012.07.11

 

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok – aparatura do oznaczania właściwości dielektrycznych (stałej dielektrycznej i współczynnika stratności) w zmiennych warunkach.

 

Numer ogłoszenia: 205016 – 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

 

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok – aparatura do oznaczania właściwości dielektrycznych (stałej dielektrycznej i współczynnika stratności) w zmiennych warunkach dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

 

AGISA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 27/21

01-515 Warszawa

 

Wartość oferty brutto 612 909,00 zł

Oferta była jedyną złożoną ofertą i otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert najniższa cena (100%) –  100 punktów

Zawiadomienie o wyborze oferty 2/NG/1/2012/IV