Zawiadomienie o wyborze oferty nr 1/NG/3/2014/I

Toruń, dn. 06.08.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK

Postępowanie nr 1/NG/3/2014/I, nr ogłoszenia 161263 – 2014

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK

dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

WEST TECHNOLOGY & TRADING – Polska sp. z o.o.

ul. Grudzicka 51

45-470 Opole

Wartość oferty brutto: 245 000,00

Oferta  była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena  (cena 100%)

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 1/NG/3/2014/I