Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 19.07.2012 nr 1/NG/05/2012/I

Toruń dnia 2012.07.19

Zawiadomienie
O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu osobowego dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Numer ogłoszenia: 225462 – 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Autosar  – Wieluński Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 38
87-100 Toruń

Wartość oferty brutto 117 096,00 zł
Oferta była jedyną złożoną ofertą i otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert najniższa cena (100%) –  100 punktów

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 19.07.2012 nr 1/NG/05/2012/I