Zawiadomienie z dnia 09.05.2011

ZAWIADOMIENIE

Toruń dnia 2011-05-09

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę Skaningowego Mikroskopu Elektronowego

Numer ogłoszenia: 2011/S 37-060307; data zamieszczenia: 23/02/2011   

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Skaningowego Mikroskopu Elektronowego dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

COMEF Andrzej Wiśniewski

Aparatura Naukowo-Badawcza

Ul. Gdańska

240-719 Katowice

Wartość oferty brutto 1 929 870,00 zł.

Oferta była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p.

Zawiadomienie z dnia 09.05.2011