Zawiadomienie z dnia 25.05.2011

ZAWIADOMIENIE
Toruń dnia 2011-05-25

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę do Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A Kalorymetru stożkowego

Numer ogłoszenia:             48438 – 2011      ; data zamieszczenia: 18.03.2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Oddziału Zamiejscowego Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A Kalorymetru stożkowego dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę: SPECTRO-LABJan BorkowskiAl. 3-go Maja 200-391 Warszawa Wartość oferty brutto 499 550,00 zł.Oferta była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena  (cena 100%)

Zawiadomienie z dnia 25.05.2011