Zawiadomienie z dn. 31.05.2012 5/NG/04/2012/I

Toruń dnia 2012-05-31

                                                                                                                                                               
Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację i przebudowę III pietra w budynku technologiczno-biurowym Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

Numer ogłoszenia: 142840 – 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
    
Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę III pietra w budynku technologiczno-biurowym Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Usługi Budowlane
Marek Siuchta
Ruchna 58
07-100 Węgrów

Wartość oferty brutto 343 466,77 zł brutto
Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium oceny ofert najniższa cena  (cena 100%)

Z pozostałych ofert podlegających ocenie jako spełniające wymagania Zamawiającego oferta złożona przez:

1.    Usługi Remontowo-Budowlane „TOM-BUD” Tomasz Krauze, ul. Traugutta 10, 87-140 Chełmża – wartość oferty 410 513,05 zł brutto
Oferta otrzymała 84 punktów

Zawiadomienie z dn. 31.05.2012 5/NG/04/2012/I