Zawiadomienie z dn 15.01.2013 nr 1/NG/08/2012/I

O wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację i przebudowę zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57

Numer ogłoszenia: 508836 – 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 r.

 

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę zasilania elektroenergetycznego hali produkcyjnej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55- 57 dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

 

ELEKTROBUD – Grudziądz Sp. z o.o.

ul. Gierymskiego 27

86-300 Grudziądz

Wartość oferty brutto: 60 143,19 zł

Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena  (cena 100%)

 

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

 

       1. El Serwis Jarosław Mirzejewski, ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów

wartość oferty 70 994,63 zł

Oferta otrzymała 84 punkty

2. Elektromontaż – Toruń Sp. z o.o. ul. Na Zapleczu 20, 87-100 Toruń

         wartość oferty 79 248,90 zł

Oferta otrzymała 76 punktów

Zawiadomienie z dn 15.01.2013 nr 1/NG/08/2012/I