Zawiadomienie z dn. 17.05.2012 2/NG/3/2012/I

Toruń dnia 2012.05.17

Zawiadomienie
O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę do Oddziału  Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A aparatu do pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia (plastometru) oraz spektrometru FTIR przeznaczonego do identyfikacji w podczerwieni  

Numer ogłoszenia: 131808 – 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia (plastometru) oraz spektrometru FTIR przeznaczonego do identyfikacji w podczerwieni  dokonano wyboru oferty na:

część 1 – aparat do pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia (plastometr)
złożonej przez firmę:

Zwick Polska – Service
Henryk Kotulski
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

Wartość oferty brutto 57 526,87zł
Oferta była jedyną złożoną ofertą dla części 1 i otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert najniższa cena (cena 100%) –  100 punktów

 część 2 – spektrometr FTIR przeznaczony do identyfikacji  w podczerwieni złożonej przez firmę:

Spectro-Lab Jan Borkowski
Al. 3-go Maja 2/170
00-391 Warszawa

Wartość oferty brutto 164 943,00 zł
Oferta była jedyną złożoną ofertą dla części 2 i otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert najniższa cena (cena 100%) –  100 punktów

Zawiadomienie z dn. 17.05.2012 2/NG/3/2012/I