Zawiadomienie z dn. 17.11.2011 nr 1/GP/11/2011/I

Toruń dnia 2011-11-17
                                                                                              

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację  hali „C” zlokalizowanej przy ulicy M. Skłodowskiej Curie 55 w Toruniu przeznaczonej na „Centrum Badań i Wdrożeń Innowacyjnych Technologii”

Numer ogłoszenia: 333238 – 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011
    
Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację  hali „C” zlokalizowanej przy ulicy M. Skłodowskiej Curie 55 w Toruniu przeznaczonej na „Centrum Badań i Wdrożeń Innowacyjnych Technologii” dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

„DOMPOL” Spółka z o.o.
ul. Bartkiewiczówny 98
87-100 Toruń

Wartość oferty brutto: 998 500,00
Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena  (cena 100%)

Pozostałe ważne oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

1.    Usługi Remontowo-Budowlane „TOM-BUD” Tomasz Krauze, ul. Traugutta 10, 87-140 Chełmża – wartość oferty 1 027 625,01 zł
Oferta otrzymała 97 punktów

2.    NOVAPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o., ul. M.C.Skłodowskiej 71A, 87-100 Toruń – wartość oferty 1 092 240,00 zł
Oferta otrzymała 91 punktów

Zawiadomienie z dn. 17.11.2011 nr 1/GP/11/2011/I