Zawiadomienie z dnia 12.01.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę aparatu (urządzenia) do przyspieszonych badań starzeniowych

Numer ogłoszenia: 13455-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu (urządzenia) do przyspieszonych badań starzeniowych dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Firma Klimatest Przemysław Trzynadlowski

ul. Pilczycka 198F

52-421 Wrocław

Wartość oferty brutto 462 000,00 zł.

Oferta była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p.

Zawiadomienie z dnia 12.01.2011