Zawiadomienie z dnia 28.04.2011

ZAWIADOMIENIE
O wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dachów na budynku laboratorium „LABGUM”, holem głównym i kotłownią, wraz z remontem pomieszczeń laboratoryjnych i ociepleniem ściany północnej w budynkach Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie przy ul. Harcerskiej 30

Numer ogłoszenia:             94530 – 2011      ; data zamieszczenia: 28.04.2011   

 Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachów na budynku laboratorium „LABGUM”, holem głównym i kotłownią, wraz z remontem pomieszczeń laboratoryjnych i ociepleniem ściany północnej w budynkach Oddziału Zamiejscowego Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie przy ul. Harcerskiej 30” dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Usługi Remontowo-Budowlane„Tom-Bud” Tomasz Krauzeul.

Traugutta 10

87-140 Chełmża  

Oferta była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów w kryterium najniższa cena  (cena 100%)

W związku z powyższym Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez firmęUsługi Remontowo-Budowlane „Tom-Bud” Tomasz Krauze, ul. Traugutta 10, 87-140 Chełmża

Zawiadomienie z dnia 28.04.2011