Zmiana do SIWZ z dn. 21.01.2013 nr 2/NG/01/2013/I

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wzoru umowy.

 

Dotyczy postępowania nr 2/NG/01/2013/I „Modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A oraz wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188”.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ:

1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania umowy wynosi ………………….. zł brutto z Vat (słownie:   …..,……………………………………), w tym za wykonanie zjazdu z drogi niepublicznej – ul. Grażyny w Gliwicach na działkę 188 (obręb kolej) …………………… zł .”

2. § 16 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ponadto Zamawiającemu przysługuje w okresie realizacji umowy prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku braku środków na sfinansowanie umowy, a także dokonania zmian w dokumentacji określonej w §1 ust. 3, w tym w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na wykonanie modernizacji utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział w Gliwicach.”

W załączeniu tekst jednolity wzoru umowy uwzględniający dokonane zmiany, a także skorygowany tekst SIWZ uzupełniony o termin składania i otwarcia ofert przedłużony do dnia 24.01.2013 r.

 Załączniki:

1. tekst jednolity SIWZ,

2. tekst jednolity wzoru umowy.

Zmiana do SIWZ z dn. 21.01.2013 nr 2/NG/01/2013/I