Zmiana ogłoszenia i SIWZ 1/NG/3/2014/I

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu informuje, że w ogłoszeniu z 24.07.2014 nr 161263 – 2014 wprowadził następujące zmiany:

„OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161263 – 2014 data 24.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, fax. 56 6500333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest:

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga w tym zakresie należytego wykonania o okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu dokumentacji założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym o skali produkcji co najmniej 100 tys. ton/rok. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, – wykazu należycie wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zaprojektowaniu założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dowodami ich należytego wykonania, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być:

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).

W ogłoszeniu jest:

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie należycie wykonane usługi polegające na zaprojektowaniu dokumentacji założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym o skali produkcji co najmniej 100 tys. ton/rok, wraz z dowodami ich należytego wykonania; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.

W ogłoszeniu powinno być:

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: INSTYTUT IŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNKÓW ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 87-100 TORUŃ, sekretariat, pokój 107.

W ogłoszeniu powinno być:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 10:00, miejsce: INSTYTUT IŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNKÓW ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 87-100 TORUŃ, sekretariat, pokój 107.”

 

W związku z tym dokonano zmian w SIWZ:

1) W rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ:

Jest:

„1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
Zamawiający wymaga w tym zakresie należytego wykonania w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu dokumentacji założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym o skali produkcji co najmniej 100 tys. ton/rok
ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie:
– oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ,
– wykazu należycie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zaprojektowaniu dokumentacji założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym o skali produkcji co najmniej 100 tys. ton/rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dowodami ich należytego wykonania,
zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”

Powinno być:

„1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie:
– oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”

2) W rozdziale VII ust. 6 SIWZ:

Jest:

„6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 p.z.p. – załącznik nr 2 do SIWZ
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p.- załącznik nr 3 do SIWZ.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) wykaz należycie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zaprojektowaniu założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami ich należytego wykonania,
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie pracami nad wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ”

Powinno być:

„6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 p.z.p. – załącznik nr 2 do SIWZ
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p.- załącznik nr 3 do SIWZ.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie pracami nad wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.”

3) W rozdziale XIII ust. 1 SIWZ:

Jest: 

„ 1.Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2014r. o godz. 10.00.”

Powinno być:

„1.Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2014r. o godz. 10.00.”

4) W rozdziale XIV ust. 1 SIWZ:

Jest:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2014r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna II piętro.”

Powinno być:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2014r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna II piętro.”

5) W rozdziale XXI SIWZ

Jest:

„Załącznik nr 1 – Oferta
Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust.1 p.z.p.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art.24 ust. 1 p.z.p.
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Informacja – grupa kapitałowa”

Powinno być:

„Załącznik nr 1 – Oferta
Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust.1 p.z.p.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art.24 ust. 1 p.z.p.
Załącznik nr 4– Informacja – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – Wykaz osób
Załącznik nr 6 – Wzór umowy”

W załączeniu tekst jednolity SIWZ

Zmiana ogłoszenia i SIWZ 1/NG/3/2014/I