Zmiana ogłoszenia i SIWZ 2/NG/1/2012/I

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu informuje, że w ogłoszeniu z 14.02.2012r nr 44026 – 2012 wprowadził następujące zmiany:

„Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44026 – 2012 data 14.02.2012 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, fax. 056 6500333.

 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 12:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Tabela zgodności oferowanego urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 5a-5c do SIWZ.”

W związku z tym dokonano zmian w SIWZ:

1)     W rozdziale XIII ust. 1 SIWZ:

Jest: „Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2012r. o godz. 12.00”

Powinno być: „Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2012r o godzinie 12.00.”

2)     W rozdziale XIV ust. 1 SIWZ:

Jest: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2012r  godz. 12.15 ….”

Powinno być: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2012r  godz. 12.15…”
 
W załączeniu teks jednolity SIWZ

Zmiana ogłoszenia i SIWZ 2/NG/1/2012/I