Certyfikacja wyrobów

W Centrum Farb i Tworzyw Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działa Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW), która spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi, i jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – Certyfikat Akredytacji nr AC 004.

Zadania Jednostki Certyfikującej Wyroby wypełnia komórka organizacyjna Certyfikacja Wyrobów i Normalizacja.

JCW posiada ściśle określoną Politykę Jakości oraz Deklarację bezstronności.

Jednostka Certyfikująca Wyroby jest uprawniona do certyfikacji:

 • zgodności wyrobów, kod ICS: 23.040; 23.060; 55.020; 83.140; 87.020; 87.040; 87.060; 87.080; 93.030;
 • na znaki zgodności, kod ICS: 83.140; 87.040 (znak ekologiczny „E” zastrzeżony przez Instytut IMPiB);
 • stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy).

Certyfikacja zgodności wyrobów i na znak zgodności prowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji wyrobu typu 5. według PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów i zgodnie z następującymi programami Jednostki Certyfikującej Wyroby:

Certyfikacja wyrobów budowlanych jest prowadzona według krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych typu 1. określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zgodnie z zakresem akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji, JCW jest uprawniona do certyfikacji:

 1. wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym:
 • opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko;
 • rur, rurociągów i ich elementów;
 • systemów kanalizacyjnych zewnętrznych;
 • wyrobów oksydegradowalnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych (na znak ekologiczny „E” według aktualnych Kryteriów Technicznych).

2. farb i lakierów, w tym:

 • technologii malowania;
 • składników farb (m.in.: pigmentów nieorganicznych, rozcieńczalników do wyrobów lakierowych);
 • wyrobów lakierowych (na znak ekologiczny „E” według aktualnych Kryteriów Technicznych)

Pełny zakres akredytacji JCW można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl wpisując numer akredytacji AC 004 lub w dokumentach do pobrania.

Dane kontaktowe:

Kierownik Certyfikacji Wyrobów i Normalizacji

dr Marcin Pasich, tel. 32 231 90 41 lub 32 231 90 42, wew. 42; tel. kom. +48 534 432 070; e-mail: marcin.pasich@impib.lukasiewicz.gov.pl

Dokumenty do pobrania (format Microsoft Word lub PDF):

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-14a/23/21)

Kwestionariusz producenta wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-15/14/21)

Kwestionariusz importera/dystrybutora wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (Wz-16/14/21)

Protokół pobrania próbki (Wz-18/9/19)

Wniosek o zmianę statusu prawnego/organizacyjnego/prawa własności posiadacza certyfikatu i miejsca produkcji certyfikowanego wyrobu (Wz-14b/15/21)

Zakres akredytacji nr AC 004

Opis systemu certyfikacji wyrobów (informator dla klientów)

Program certyfikacji wyrobów na certyfikat zgodności (CZ)

Program certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny „E” (E-CERT)