Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127
z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000856159, NIP: 879017691, REGON:
000044569,

Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
1. adres e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl;
2. pisemnie na adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55;
3. telefonicznie : +48 (56) 650-00-44; fax numer: +48 (56) 650-03-33,
w godzinach pracy: 7.00–15.00 od poniedziałku do piątku,
adres internetowy strony BIP Administratora: https://bip.impib.pl/

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – jest nim Pan Marek Bystrowski, z którym
może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@impib.lukasiewicz.gov.pl lub listownie na
adres Administratora.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/ Pana dane osobowe, w zależności od kontekstu kontaktu z nami, mogą być przez nas
przetwarzane:
1. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e) RODO, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce i z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz, gdyż jako instytut badawczy będący państwową osobą prawną, prowadzimy
m.in. badania aplikacyjne i prace rozwojowe, a w uzasadnionych przypadkach także badania
podstawowe, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, szczególnie ważne dla
realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju
oraz polityce naukowej państwa, poprzez transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych, wspieranie polityki gospodarczej państwa, w szczególności
przez dokonywanie: prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć
silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój; analiz aktualnego stanu techniki oraz
opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk publicznych oraz
prowadzimy działalność mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat
zaawansowanych technologii;

2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art.
6 ust.1 lit. c) RODO i wynikających m.in. z: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług; ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych; ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym; ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych; ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej; ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe; ustawy z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe; ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich; ustawy z dnia z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne; ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doręczeniach elektronicznych; ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3. w celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. lit. b) RODO, która będzie
Pani/Pan chciała/ł zawrzeć z Administratorem i na podstawie m.in. ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

4. w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej oraz profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO i na
podstawie m.in. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

5. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku
z prowadzoną działalnością w ramach realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych
oraz innych wynikających z zapisów ustawowych, a także w celu dopuszczenia niektórych
osób do pracy na określonych stanowiskach służbowych i przetwarzania ich danych
osobowych w zakresie dotyczącym wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 10 RODO oraz m.in. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 13 czerwca
2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;

6. na podstawie Pani/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda
jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost
z przepisów prawa, a przekażesz Administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż
jest to konieczne dla załatwienia Pani/Pana sprawy (tzw. działanie wyraźnie
potwierdzające).
W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku,
zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie
w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
Dobrowolne podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych może obejmować taki zakres
jak: numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe, które są niezbędne np. do
udzielenia odpowiedzi na nadesłane przez Panią/Pana pytanie, wniosek, skargę, itp.; zgoda
na publikację lub wykorzystanie Pani/Pana wizerunku do realizacji kampanii promocyjnych
i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach;
zgoda aby Administrator przesyłał Pani/Panu informację o organizacji wydarzeń,
konferencji, kampanii promocyjnych, reklamowych, marketingu usług i produktów własnych
i innych działań marketingowych oraz nowościach w jego ofercie, w tym w formie mailingu;
zgoda na Pani/Pana udział w procesie rekrutacji na opisane stanowisko pracy, odbycie
praktyki zawodowej, praktycznej nauki zawodu lub stażu dla osób nabywających
umiejętności praktyczne do wykonywania pracy lub dorosłych odbywających praktyczną
naukę zawodu oferowanych przez Administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione pracownikom Administratora w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez nich obowiązków i posiadanych upoważnień.
Pani/Pana dane osobowe przekazujemy, na podstawie zawartej umowy o powierzenia danych
osobowych do przetwarzania, wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie
danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Powierzenie przetwarzania
Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy te podmioty zapewnią, przy użyciu
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, właściwą ochronę Pani/Pana praw.
Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe Administrator udostępnia (w zakresie i na podstawie upoważnienia
wynikającego z obowiązującego prawa) podmiotom kontrolującym Administratora oraz innym
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom,
prokuraturze, Policji, ABW, CBA i innym publicznoprawnym organom).

Przekazywanie Pani/Pana Danych osobowych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas
praktykowane lub planowane, w związku z tym nie będą one przekazywane do państwa trzeciego
(rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem, że w przypadku,
jeżeli wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z ewentualnym
zamieszczeniem zdjęć na portalach społecznościowych, stronach internetowych, w materiałach
promocyjnych Administratora, dane te mogą być przekazywane do krajów niebędących członkami
Unii Europejskiej w związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych
organizacji, takich jak np. Facebook, Google. Serwisy te wykorzystują typowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów,
w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych
i pozostałych krajów.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do wypełnienia celu dla którego zostały zebrane i istnienia
podstawy do ich przetwarzania, zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z regulacji
wewnętrznych Administratora (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) opracowanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. 1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.), przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub
też innym postępowaniu pozasądowym, zarówno po Naszej, jak i Pani/Pana stronie, z tytułu
umowy lub prawa.

Prawa podmiotów danych
W zakresie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo:
1. do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
2. do sprostowania oraz uzupełnienia danych, zgodnie z art. 16 RODO;
3. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO;
4. do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
5. do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu
przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
6. do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
7. do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania, zgodnie z art. 21 RODO;
8. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
9. do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 RODO, w zakresie
w jakim podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania stosownie do art. 20
i 22 RODO.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
1. jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa Administrator. Jeżeli odmówisz podania
swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, Administrator nie będzie mógł zrealizować
celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa;
2. jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie
będziemy mogli zawrzeć i realizować z Panią/Panem umowy,
3. w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, zgoda może być cofnięta w dowolnym
momencie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl – gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.

Polityka cookies

Informacje ogólne
Polityka cookies określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików cookies
i stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania danych na
stronach internetowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników.

Operator Serwisu – (Administrator danych osobowych) : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ul. M. SkłodowskiejCurie 55
(poczta 87-100 Toruń); NIP: 8790170691, KRS: 0000856159.

Serwis internetowy – witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu
zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych
w Internecie z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW.

Portal internetowy to taki rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który
użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin. Zazwyczaj portale internetowe
zawierają mechanizmy wyszukiwania informacji, plików, stron WWW.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Log – oznacza plik dziennika lub rejestr zdarzeń i jest to utworzony w chronologicznej kolejności
zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź
komputera i strony www.

Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi (serwisu).

Użytkownik końcowy – podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej
lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.
Pliki cookies – (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez
przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku
cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona
internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze
użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej
korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci
pomoc.

Wykorzystanie Plików cookies w serwisie
1. Operator Serwisu na swoich stronach internetowych może korzystać z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego
komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów
komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych
użytkownika.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
6. Pliki cookies dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8. W wielu przypadkach oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu dostawcą usług,
reklamodawców oraz partnerów.
11. Zalecamy przeczytanie Polityki prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania
z plików cookie wykorzystywanych w statystykach, np. Polityki ochrony prywatności Google
Analytics.
12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
13. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences/, a na stronie Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro, możesz zapoznać się z Polityką
prywatności stosowaną przez tego dostawcę.

Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adresy URL.
3. Zapisowi mogą podlegać:
1) adres IP Użytkownika;
2) data i czas zapytania;
3) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
4. Dane powyższe nie są kojarzone przez Operatora Serwisu z konkretnymi osobami
przeglądającymi strony.
5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zmiany w Polityce Prywatności
W przypadku zmiany Polityki Prywatności zamieścimy odpowiednią informację na tej stronie.